Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Каква фирма да си регистрирам?

Без юридическа подготовка човек може да се обърка от множеството форми на регистрация на една фирма. Познанието е още по-важно, когато решим самите ние да развиваме дейност. „Форум на регионите“ ви предлага един кратък анализ на видовете регистрация според българското законодателство.

В Търговския закон са предвидени следните видове търговски дружества, които са юридически лица:

Събирателно дружество (СД);

Командитно дружество (КД);

Дружество с ограничена отговорност (ООД);

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) ;

Акционерно дружество (АД);

Еднолично Акционерно дружество (ЕАД)

Командитно дружество с акции (КДА).

Едноличен търговец (ЕТ);

Европейско дружество (ЕД).

Според българското право други възможни форми на организация на бизнеса са:

Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) по ЗЗД;

Земеделските производители.

Сред горепосочените организационни форми най-често срещани и предпочитани в практиката са дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, при които отговорността на съдружниците, съответно акционерите, за задълженията на дружеството, е ограничена до размера на дружествения дял.

Изборът на юридическа форма на търговско дружество се определя от следните критерии:

Право на ръководство (управление и представителство);

Отговорност и риск;

Участие в печалбите и загубите;

Възможности за набавяне на капитал;

Облагане с данъци;

Разходи, свързани с юридическата форма.

Специфики при регистриране на ЕТ:

Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице (над 18г., което не е поставено под запрещение) с местожителство в страната. Едно лице може да има само една регистрация като ЕТ. Регистрацията не се разглежда като възникване на нов правен субект – юридическо лице (ЮЛ). ЕТ е ФЛ с права на търговец. Търговската фирма (името) на ЕТ трябва задължително да съдържа собственото и фамилно или бащино име на собственика. Лицето, което иска да започне или е започнало търговска дейност като ЕТ трябва да поиска да бъде вписано в 7 – дневен срок в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Основният недостатък на ЕТ е, че носи неограничена отговорност за формирания от него дълг, т.е. с цялото си лично имущество до размера на несеквестируемата част.

Предимства: лесно и евтино за регистрация, няма изискване за минимален капитал, облага се с данък върху общия доход.

Нормативни изисквания за учредяване на АД:

Акционерното дружество е вид дружество, при което капитала е разделен на акции. АД може да бъде учредено от едно /тогава ще е ЕАД/ или от няколко физически или юридически лица /поне трима/. Нормативно изискваният капитал за учредяването на АД е минимум 50 000 лв. Минималната номинална стойност на една акция е минимум 1 лев. Съдружниците в АД отговарят ограничено пред кредиторите на дружеството до размера на внесения от всеки от съдружниците капитал. Не е необходимо сумите, които съдружниците внасят да бъдат еднакви. Вноските могат да бъдат парични или непарични /апортни вноски/. От участието в капитала обаче зависи колко акции ще получи всеки от акционерите и какъв дял от имуществото на дружеството ще притежава, съответно какъв ще бъде размерът на печалбата за всеки от акционерите. Една акция може да бъде притежавана от няколко лица.

Управлението на АД може да се осъществява по едностепенната /съвет на директорите/ или по двустепенната система /надзорен и управителен съвет/.

Отговорността на акционерите за задължения на дружеството е ограничена до вноската, която са направили в капитала.

Нормативни изисквания за регистрация на ООД:

Дружеството с ограничена отговорност има редица предимства, поради което е предпочитана форма за регистрация от лицата, които искат да развиват бизнес. За да бъде учредено ООД следва да има поне двама учредители или един /в случай на регистрация на ЕООД/. За регистрация на ООД минимално изискуемият капитал според ТЗ /Търговския закон/ е 2лв., който се внася в банка в специална набирателна сметка преди регистрацията на дружеството в Търговския регистър. Отговорността на съдружниците към кредиторите на дружеството е ограничена до размера на дружествения дял.

Горепосочените предимства правят ООД предпочитана форма на търговска дейност.

Особености при регистрацията на СД:

Събирателното дружество е вид персонално дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговска дейност под обща фирма. Отношенията между съдружниците се уреждат с дружествен договор, като законодателят им е предоставил възможността свободно да уговарят клаузите му. Единствената императивна норма е относно начина на вземане на решенията в дружеството – съгласно закона, когато дружественият договор предвижда решенията да се вземат с мнозинство, всеки съдружник има право на един глас. Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи и да представлява дружеството освен ако с дружествения договор управлението е възложено на един или няколко съдружници. Управлението може да бъде възложено и на лице, което не е съдружник.

Недостатък на СД е, че съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Това означава, че в случай на иск срещу дружеството кредиторът на дружеството може да насочи иска си и срещу един или повече съдружници. Принудителното изпълнение обаче, се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците. Фирмата (търговското наименование) на събирателното дружество се състои от имената или фирмите на един или повече съдружници.

За разлика от капиталовите дружества (ООД, АД и КДА) предимство при събирателното дружество е, че няма изискване съдружниците да формират начален капитал. Липсата на изискуем минимум за начален капитал, както и по-ниските държавни такси при учредяване, дава възможност за започване на търговска дейност от лица, които не разполагат с големи финансови средства. Заявлението за вписване на СД може да бъде подадено от всеки един от съдружниците във всяко едно териториално поделение на Агенцията по вписванията към съответния Окръжен съд, тъй като не е обвързано със седалището на ЮЛ.

Нормативни изисквания за регистрация на КД:

Командитното дружество спада към персоналните дружества. Разликата е, че при КД има 2 вида съдружници: едните се наричат комплементари и са неограничено и солидарно отговорни за поетите задължения от дружеството, както съдружниците в СД. Другите съдружници са т.н. командитисти. Всяко физическо (чуждестранен или български гражданин, навършил 18 години) или юридическо лице (например ООД, АД, читалище) може да бъде съдружник в КД. Ограничение има само по отношения на участието на кооперации, общини, държавата, застраховател или презастраховател в КД. В тези случаи посочените субекти могат да носят ограничена отговорност. Те отговарят за поетите задължения от дружеството ограничено (до размера на уговорената вноска в капитала). Търговската фирма (името) на КД трябва да съдържа името поне на един от неограничено отговорните съдружници. Няма изискване за минимален капитал за учредяване на КД.

Заявление за вписване в ТР на КД имат само неограничено отговорните съдружници. Правото и задължението да представляват и управляват командитното дружество имат само неограничено отговорните съдружници.

Особености на КДА:

Командитното дружество с акции (КДА) е хибридно капиталово дружество. Управлението и представителството на КДА се осъществява само и единствено от комплиментарите. Участието на командитистите е само капиталово. Но ако по изключение командитистите направят разноски или претърпят вреди при воденето на дружествените дела те имат право на обезщетение и лихва върху него.

Отговорността на комплиментарите е неогричена (отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваното от тях имущество), солидарна (всеки съдружник отговаря до размера на вземането и кредиторът може да иска плащането от всеки от тях), лична, непряка, действа назад във времето (т.е няма никакво значение кога лицето е станало неограничено отговорен съдружник - преди по време или след възникване на задължението, той дължи при всички обстоятелства). Командитистите имат правата и задълженията на акционерите в акционерното дружество, т.е. тяхната отговорност е до размера на направената вноска. Тук дори не може да се говори за отговорност, а по-скоро за поемането на стопански риск.

Какво е Европейско дружество?

Европейското акционерно дружество е правна форма за предприятия, упражняващи или желаещи да упражняват дейност в различни държави-членки на Европейския съюз под обща организационна и структурна шапка. To се учредява по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001 г. при условие, че поне 2 от участващите дружества имат седалища в различни страни-членки на Европейския съюз.

Тази форма облекчава трансграничното сътрудничество: така отпада необходимостта от учредяването на дъщерни дружества в различни държави, подлежащи на различни правни режими. Обединените в Европейското дружество части от предприятието се подлагат по-скоро на единно правно третиране. Особена характеристика на Европейското дружество е, че седалището му може да се премества трансгранично в рамките на страните-членки на ЕС, без предварителна ликвидация.

ЕД не замества традиционното акционерно дружество по вътрешното право. То представлява опция за трансгранично действащи дружества, които се обединяват под единната правна форма на Европейското АД. С това Европейското дружество предлага алтернатива за досегашната сложна практика по учредяване на дъщерни дружества в отделните държави-членки на ЕС.

Две години след вписването на Европейското дружество то отново може да се трансформира в нормално АД. В зависимост от различните хипотези на учредяването на Европейско дружество, то е отворено не само за акционерни дружества, но също така и за дружества с ограничена отговорност. Европейското дружество се регистрира в Търговския регистър на тази държава-членка, в която се намира седалището му по устав.

Нормативни изисквания за регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите:

Дружествата по Закона за задълженията и договорите могат да бъдат образувани от 2 или повече ФЛ или ЮЛ чрез подписване на дружествен договор в писмена форма. В 7 – дневен срок от подписване на договора дружеството следва да бъде регистрирано в Регистър Булстат.

Правната регламентация на този вид взаимоотношения се съдържа в членове от 357 до 364 от Закона за задълженията и договорите. ДЗЗД са наричани още „неперсонифицирани дружества", тъй като те не притежават самостоятелна правосубектност, т.е. те не са юридически лица. Гражданското дружество се вписва в регистър Булстат и не е търговец.

За данъчни цели обаче, неперсонифицираните дружества са отделен правен субект и като цяло са приравнени на търговските дружества. Те са данъчно задължени лица и облагат резултатите от стопанската си дейност по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане. Като работодатели и платци на доходи на физически лица имат същите задължения от ЗДДФЛ както и търговските дружества. Съгласно ЗДДС те са самостоятелно данъчно задължено лице и могат да притежават отделна регистрация за целите на закона. Изплащанията в полза съдружници в неперсонифицирани дружества с характера на доход от участие в дружеството са приравнени и се облагат като доходи от дивидент.

Земеделски производители:

Според изискванията на закона земеделските производители подлежат на задължително държавно обществено осигуряване. След първоначалната си регистрация в срок от седем дни физическото лице земеделски стопанин задължително се вписва в Агенция по вписвания в регистър БУЛСТАТ. За целта представя регистрационната си карта като земеделски стопанин /зелен картон/ и негово копие.

Ползи от регистрацията като земеделски стопанин:

1. Само регистрираните за съответната година земеделски стопани могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони.

2. Имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.

3. Могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати.

4. Земеделски стопани, които упражняват само земеделски дейности ползват преференции при внасяне на социални и здравни осигуряване и УПФ /за родените след 1960 г./.

5. Не се облагат доходите на земеделските стопани, физически лица, вкл. извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

Кой може да се регистрира като земеделски стопанин:

1. Регистрацията на лицата като земеделски производители нормативно е уредена с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр.43 от 30.05.2017 г./

2. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

3. Тютюнопроизводителите могат да се регистрират по Наредба № 3/29.01.1999 г. Необходими документи за регистрация: Анкетни карти и анкетни формуляри се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие.

„Форум на регионите“ разполага със специалисти с опит в сферата на предприемачеството и желание да предадат своите знания и практически умения на млади, стартиращи бизнесмени. Във връзка с работата ни по Проект “Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество“, можем да предложим на безработни и заети лица, безплатно обучение за стартиращ бизнес. Организацията ни има възможност безплатно да консултира и подготви документите на желаещите да регистрират фирма. Специфичното в нашите форми на сътрудничество е, че можем да помогнем на българските юридически лица за установяване на пазара в Германия.

За всички, които искат да регистрират първа собствена фирма е и нашата оферта, която можете да намерите ТУК!

Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още