Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Възможности за предоставяне на работници под наем в Германия

В Германия отдаването на работна ръка под наем е уредено в Закона за предоставяне на работници (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). В България в Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта бяха въведени разпоредби, уреждащи дейността на предприятията, осигуряващи временна работа.

В края на 2013г. изтекоха ограниченията за свободно движение на работници в Общността, предвидени за български граждани в Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС. Това отвори вратите на българските предприятия за временна заетост към немския пазар. Въпреки това осигуряването на временна работа за български работници в Германия и до днес не е широко разпространена дейност за българския бизнеса, включително защото подлежи на строг разрешителен режим. Съответно разпоредбите на немския Закон за предоставяне на работници биват често заобикаляни, като предоставянето на работна ръка се извършва под формата на подизпълнителски договори (за изработка).

За ограничаване на прикритото отдаване на работна ръка в Германия в края на 2016г. немският законодател прие промени в областта на осигуряване на временна заетост, които влязоха в сила от 01.04.2017г.

Законът е уредил дефиницията на понятието “работници на лизинг”: “работници се предоставят за полагане на труд, когато бъдат интегрирани в работната организация на приемащото предприятие и подлежат на неговите указания (относно съдържание, извършване, време, продължителност и място на полагане на труда).” Наред с това новите текстове в закона поставят три допълнителни изисквания, за да бъде предоставянето на работна ръка под наем в съответствие с него, а именно:

 • между     предприятието, осигуряваща временна работа, и предоставяния работник да съществува трудово правоотношение;     
      

 • предоставянето да е само временно, като с изменението на закона изрично се въвежда забрана за предоставяне на един работник на едно приемащо предприятие за повече от 18 поредни месец (продължителността на предходни и последващи предоставяния се събира при изчисляване на общата продължителност, ако прекъсванията между тях не надвишават три месеца);     
      

 • в договора     между предприятието, осигуряващо временна заетост и приемащото предприятие     отдаването на работна ръка под наем задължително трябва да бъде описано като предоставяне на работници и то преди да започне отдаването.

Последното условие е въведено именно с цел избягване на прикрито предоставяне на работници,     каквото е налице, ако работодател използва работниците си за извършване уж на дейности по договор за изработка, но в действителност не работодателят, а неговият клиент има право да дава указания на работниците и те са интегрирани в работната му организация     като собствените му служители. Ако се установи такова прикрито отдаване на работна ръка под наем, последицата е недействителност на сключения трудов договор с работника, което води до възникване на трудово правоотношение между приемащото предприятие и работника.         

Отграничаване и ограничения в строителния бранш

Законът за предоставяне на работници изключва от приложното си поле случаите на предоставяне на работници от предприятие, участващо в организация за реализиране на общ проект (гражданско дружество), за целите на изпълнение на съвместната дейност на тази организация, ако за членовете на това дружество се прилагат колективни трудови договори от един и същ икономически отрасъл и всеки от тях е задължен за самостоятелно предоставяне на услуги за осъществяване на съвместния проект. Без промяна и в бъдеще обаче ще важат ограничения за предоставяне на работници в строителния бранш. Отдаване на работници за извършване на строителни дейности по принцип е забранено, освен ако не се предприема между предприятия от строителния бранш, като това изключение важи и за строителни предприятия, установени в други страни-членки на ЕС.    

Разрешителен режим

Отдаването на работници под наем в Германия при описаните по-горе условия е позволено само след издаване на разрешение от немската Агенция по заетостта (компетентна за предприятия от България е Агенцията по заетостта в Дюселдорф). Изключение от необходимостта за получаване на разрешение важи за работодатели с по-малко от 50 служители, които с цел за избягване на уволнения, предоставят работници, които не са само временно наети с цел отдаване, на други предприятия за срок до 12 месеца. В тези случаи отдаването на персонал се извършва след предварително уведомяване на немската Агенция по заетостта. Разрешението за предоставяне на персонал се издава за първоначален     срок от една година и за удължаването му е необходимо подаване на ново заявление поне 3 месеца преди изтичане на предходното.

Безсрочно разрешение се издава след 3 поредни години на законосъобразна дейност по отдаване на персонал под наем. Таксата за издаване на срочно разрешение възлиза на 1 000 евро, а на безсрочно - на 2 500 евро. За получаване на разрешението заявителят следва да отговаря на следните условия:

 • да притежава необходимата надеждност, което се доказва включително чрез представяне     на свидетелство за съдимост на представляващия предприятието, осигуряващо временна заетост;
      

 • удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения и евентуално документ за членство и липса на неплатени членски вноски от съсловни организации;
      

 • да е в състояние да изпълнява задълженията си, произтичащи от трудовото правоотношение - като доказателство за изпълнение на тази     предпоставка се представят извлечения от банкова сметка или банково     удостоверение (по образец), от които     да е видно, че предприятието осигуряващо временна заетост, разполага с поне 10 000 евро ликвидни средства, а ако в него работят повече от 5 временно заети лица, допълнително по 2 000 евро на всеки работник;     
      

 • да предоставя на отдаваните работници поне същите условия на труд, включително трудово възнаграждение ("equal pay" и "equal tre­at­ment”), каквито важат за заетите в приемащото предприятие служители.     
      
  С последно цитираната предпоставка за разрешаване на дейността по отдаване на персонал под наем е свързана другата основна законодателна промяна от 2017г. В Закона за предоставяне на работници вече има изрична разпоредба, която урежда задължението за заплащане на временно предоставените работници на трудово възнаграждение, равно на това на останалите служители в приемащото предприятие. Отклонения в трудовото възнаграждение са възможни само:

 • ако са предвидени в колективен трудов договор;

 • не падат под границата на предвидените в Наредба на Министерството на труда и социалната политика за бранша минимални трудови възнаграждения (в момента 9,00 евро бруто за западногерманските и 8,50 евро бруто за източногерманските провинции);

 • отклонението в размера на трудовото възнаграждение е за период не повече от първите 9 месеца на предоставяне на персонал на едно приемащо предприятие.

За да се гарантира спазването на условията за предоставяне на персонал под наем, със заявлението за издаване на съответно разрешение се представят и образци на трудов договор между предприятието, осигуряващо временна заетост и предоставяните работници, както и на договора за     отдаване на работници между предприятието, осигуряващо временна заетост и приемащото предприятие. За тези договори Законът за предоставяне на работници предвижда минимално съдържание, включително задължение за цитиране на издаденото разрешение за извършване на дейност по осигуряване на временна заетост.

Други важни законодателни промени: досега временно заетите работници имаха право да откажат да бъдат предоставени под наем в предприятие със стачкуващ персонал, а в бъдеще това право се превръща в задължение за приемащото предприятие да не допуска до работа временно наети работници като стачкоизменници. С допълненията в Закона за предоставяне на работници случаите на недействителност на трудовото правоотношение между предприятието, осигуряващо временна заетост и работника се увеличават, като последицата е възникване на трудово правоотношение с приемащото предприятие.
    
За да се гарантира основното човешко право на труд, включващо свободата на избор на работодател, на работниците в бъдеще се дава право да възразят срещу възникване на трудово правоотношение с приемащото предприятие и да предпочетат да се придържат към вече сключения трудов договор с предприятието, осигуряващо временна заетост.

Предоставянето на работници под наем в Германия е само една от възможностите за присъствие на този голям пазар. Тя със сигурност не е най-удачна за всички. Ние от “Форум на регионите” можем да ви консултираме и да подготвим всички необходими документи, според немското законодателство. Също така можем да ви насочим и към други форми за извършване на дейности във ФРГ, като много предпочитаната в последно време  миниджоб.

Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още